1

Тема: МИР

Серіктесті оқыту Бұл əдіс оқушылардан басқа оқушыға тұжырымдаманы немесе бірнəрсені қалай жасауға болатынын үйретуді сұрауды көздейді. Бұл мұғалімге оқытып отырған оқушының өзінің
мəселені қаншалықты түсінгенін бағамдауға көмектеседі. Бір оқушыдан ұғымды немесе
дағдыларды басқа оқушыға үйретуді сұрау мұғалімге ол оқушының өзінің түсінігінің
тереңдігін бағамдауға мүмкіндік береді.