Тема: Тиімді оқыту 3-топ

Саламатсызба Жанар апай дискриптор құру міндетті ме

Re: Тиімді оқыту 3-топ

А есебінің астына ОМЖ мен ҚМЖ ға есеп жазып па,жоқ ОМЖ жоспары мен 1 сабақ қмж скан. вариантын саламыз ба

3

Re: Тиімді оқыту 3-топ

Дискриптор құру міндетті емес. Егер қиналсаңыз құрмай-ақ қойыңыз

4

Re: Тиімді оқыту 3-топ

ОМЖ мен 1 сабақтың ҚМЖ ға 250 сөзден 500 сөз жазып  скан дап саласыз

5

Re: Тиімді оқыту 3-топ

В Тиімдітәжірибе (500 сөз)

•    мұғалімніңтізбектелгенсабақтартоптамасынаБағдарламаныңжетімодуліненгізуәдістемесінкөрсететінтізбектелгенсабақтартоптамасыныңортамерзімдіжоспары(төртеуденкемемес)
Түсініктеме(250сөз)мұғалімБағдарламаныңжетімодулінтізбектелгенсабақтартоптамасынаенгізгенінтүсіндіреді.

•    жоспарланғантізбектелгенсабақтартоптамасыныңішіндегібірсабақжоспары:олБағдарламаныңбірнемесебірнешемодулінмұғалімқалайжәненегеенгізгенінкөрсетеді
Түсініктеме    (250сөз)жоспарланғантізбектелгенсабақтартоптамасыныңішіндегібірсабаққаБағдарламаныңбірнемесебірнешемодулінмұғалімқалайжәненегеенгізгенінтүсіндіреді.

*мектепәкімшілігібекіткенжоспарлардыңсканкөшірмелеріұсынылады.

6

Re: Тиімді оқыту 3-топ

С   Рефлексия және даму (1 500 сөз)

Тізбектелгенсабақтартоптамасыбойыншарефлексиялық есеп:
-    оқытужәнеоқутәжірибесінеөзгерісенгізуәдістемесі мен тиімділігі;
-    өзгерістердібасқарудағдыларыменбіліктері;
-    енгізілгенөзгерістерден алынған нәтижелері;
келешектетәжірибедепайдалану    үшінқорытынды жасай алу білігі.